Hebei Chinese Martial Arts Institute

Kung Fu (Gong Fu, Wushu), Taiji (Taijiquan, Tai Chi Chuan), Shaolin, Qigong (Chi Kung),
Xingyi (Hsing-I), Bagua (Pakua), Push-Hands, Sanshou, Weapons (straight sword, broad sword, staff, spear), Hung Gar